• Home
 • Actieproducten
 • Actievoorwaarden
 • Mentos.nl

Ik ga akkoord met de actievoorwaarden

CHECK CODE

Actievoorwaarden

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Algemeen

Deelname

Prijs

Vaststelling winnaar

Uitkering prijzen

Aansprakelijkheid

Persoonsgegevens

Slotbepalingen

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij Perfetti van Melle Benelux BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Perfetti van Melle Benelux BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Perfetti van Melle Benelux BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Perfetti van Melle Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Actieproducten

Multipack

Ik heb een actiesticker
In bijna alle supermarkten van Nederland is deze actieverpakking te vinden (AH, Jumbo, C1000, Plus, Hoogvliet, Spar, Coop, Deen en meer). De unieke code vind je achterop de sticker.

Coupon

Ik heb een coupon
Deze actie loopt ook bij enkele benzine-stations en winkels in Nederland zoals Total en AKO. Als je hier twee rollen Mentos koopt krijg je een coupon mee met daarop de unieke code.

Koop een actieproduct van Mentos, vul de unieke code in en kijk of je gewonnen hebt!

VUL hier je code in

Ik ga akkoord met de actievoorwaarden

CHECK CODE
Sluiten

Helaas!

Jammer je hebt niets gewonnen. Je kunt het altijd nog een keer proberen met een nieuwe code.

Wil je nog een code checken?

CHECK CODE

Maak elke week kans op een Mentos pakket

Deel deze actie op Facebook en maak elke week kans op één van de 10 Mentos pakketten. De winnaars worden elke week op de facebookpagina van Mentos bekend gemaakt.

Kies de vakantiekaart die je wilt sharen

Bedankt!

Jij maakt nu kans op een Mentos pakket.
De tien winnaars worden iedere week bekend gemaakt op de Mentos Facebook pagina.

Like onze Facebook page en blijf op de hoogte van leuke Mentos acties.


Bedankt!

Bedankt voor uw inzending. Aan het eind van iedere week maken wij de winnaar bekend. De winnaar krijgt via e-mail en wordt ook bekend gemaakt op Facebook.

Wilt u nog een keer kansmaken? Vul dan een nieuwe code in.

CHECK NIEUWE CODE

Bedankt, we hebben je gegevens ontvangen!

Vertel ons wat je met 1000 euro vakantiegeld gaat doen!

VERSTUREN

Bedankt voor je reactie!

We nemen snel contact met je op.

Wat gaat u met 1000 euro vakantiegeld doen?

VERSTUREN

Actievoorwaarden

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ’Mentos Vakantiegeld promotie Nederland’ (hierna te noemen: de ‘actie’) die wordt georganiseerd door Perfetti van Melle Benelux B.V., gevestigd te Breda aan de Zoete Inval 20, 4815 HK (hierna te noemen: ‘Perfetti van Melle’).
 • Deze actie loopt van 18 mei 2014 tot en met 31 augustus 2014.
 • Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.mentos.nl en verkrijgbaar bij Perfetti van Melle Consumentenservice o.v.v. “Mentos Vakantiegeld promotie Nederland”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

Deelname

 • Deze actie staat open voor personen die 18 jaar zijn of ouder en die in Nederland wonen, met uitzondering van alle tijdelijke of vaste werknemers van Perfetti van Melle Benelux B.V. en werknemers van alle samenwerkende bureaus en familieleden die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij deze actie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient de deelnemer toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 • Aan deelname aan de actie zijn geen kosten verbonden (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
 • De actie is met aankoopverplichting.
 • Per deelnemer kan onbeperkt aan de actie worden meegedaan.
 • Door deelname aan de actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode van 18 mei 2014 09.00 uur tot en met 31 augustus 2014 23.59 uur.
 • Deelname aan de actie kan op een van de volgende manieren:


 • 1
  - de deelnemer koopt een actiepack Mentos of Fruittella
  - de deelnemer bezoekt de Mentos actie website (www.mentos.nl)
  - de deelnemer vult de actiecode in die staat vermeld op het aangeschafte actieproduct
  - de deelnemer vult alle invulvelden volledig in en accepteert deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk

  2
  - de deelnemer koopt in een deelnemende winkel 2 rollen Mentos
  - de deelnemer bezoekt de Mentos actie website (www.mentos.nl)
  - de deelnemer vult de actiecode in die staat vermeld op de aan de kassa verstrekte coupon
  - de deelnemer vult alle invulvelden volledig in en accepteert deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk

 • De actie is uitsluitend geldig in Nederland.

Prijs

 • Door deelname aan de actie komt men in aanmerking voor een prijs van € 1000 netto. In totaal wordt deze prijs 15 maal verstrekt, verdeeld over een periode van 15 weken. Iedere volledige week binnen de actieperiode zal er een winnaar worden gekozen van de prijs. Periodes waarover een prijs zal worden bepaald;

 • Week 1: 18/5 – 25/5
  Week 2: 26/5 – 1/6
  Week 3: 2/6 – 8/6
  Week 4: 9/6 – 15/6
  Week 5: 16/6 – 22/6
  Week 6: 23/6 – 29/6
  Week 7: 30/6 – 6/7
  Week 8: 7/7 – 13/7
  Week 9: 14/7 – 20/7
  Week 10: 21/7 – 27/7
  Week 11: 28/7 – 3/8
  Week 12: 4/8 – 10/8
  Week 13: 11/8 – 17/8
  Week 14: 18/8 – 24/8
  Week 15: 25/8 – 31/8

 • Winnaars Mentos pakket
  Iedere speelweek worden er 10 Mentos pakketten verloot onder de deelnemers die de actie hebben geshared via Facebook. Een share betekent dat de actie daadwerkelijk op de Facebook wall van de deelnemer wordt geplaatst. Iedere speelweek eindigt op de zondag van die week om 23:59. Winnaars van de Mentos pakketten krijgen bericht via Facebook.

Vaststelling winnaar

 • Voor de start van de actie zal door een derde partij een overzicht gemaakt worden van de momenten waarop de prijs beschikbaar wordt gesteld. De deelnemer die als eerst na dit moment zijn of haar actiecode en alle invulvelden volledig invult, wint de voor die periode vastgestelde prijs.
 • Deelnemer ziet na deelname op de actiesite direct of hij of zij winnaar is van één van de prijzen. Hij of zij wordt verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer) aan te leveren bij Perfetti van Melle. Indien Perfetti van Melle na 10 dagen geen reactie heeft ontvangen van de winnaar komt elke aanspraak op de prijs te vervallen.

Uitkering prijzen

 • De gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Het recht op de gewonnen prijs van de laatste periode vervalt na 31 augustus 2014.
 • Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Perfetti van Melle.
 • Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Perfetti van Melle. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Perfetti van Melle.
 • Perfetti van Melle behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
 • Perfetti Van Melle behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • Perfetti van Melle is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Perfetti van Melle en/of door derden te verstrekken prijs.
 • Perfetti van Melle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de prijs.
 • Perfetti van Melle besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Mentos of andere door Mentos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Perfetti van Melle worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Perfetti van Melle doen ontstaan.
 • Perfetti van Melle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Perfetti van Melle gelden eveneens voor door Perfetti van Melle ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die Perfetti van Melle verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland worden behandeld.
 • Perfetti van Melle zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze actie en communicatie rond de actie, waaronder mede begrepen de toezending van de e-mail naar de prijswinnaars. Eventuele andere e-mails worden alleen gezonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven.
 • De winnaars van de prijzen geven door deelname toestemming om hun namen en eventueel reactie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie op de officiële Mentos facebook pagina.

Slotbepalingen

 • Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op deze actie zijn de regels van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Perfetti van Melle handelt in overeenstemming met deze gedragscode. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Project Bureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500EH te Den Haag.
 • Op deze promotie is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Perfetti van Melle kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon-of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Perfetti van Melle behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Perfetti van Melle daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Perfetti van Melle bekend worden gemaakt via de actiewebsite.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Perfetti van Melle.
 • Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend via de Perfetti van Melle Consumentenservice o.v.v. “Mentos Vakantiegeld promotie Nederland”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij Perfetti van Melle Benelux BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Perfetti van Melle Benelux BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Perfetti van Melle Benelux BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Perfetti van Melle Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Actieproducten

Multipack

Ik heb een actiesticker
In bijna alle supermarkten van Nederland is deze actieverpakking te vinden (AH, Jumbo, C1000, Plus, Hoogvliet, Spar, Coop, Deen en meer). De unieke code vind je achterop de sticker.

Coupon

Ik heb een coupon
Deze actie loopt ook bij enkele benzine-stations en winkels in Nederland zoals Total en AKO. Als je hier twee rollen Mentos koopt krijg je een coupon mee met daarop de unieke code.